ลงทะเบียนเรียน

ANATOMY FOR ARTIST กายวิภาคศิลป์เพื่องานสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ อย่างละเอียด  และคลี่คลายส่วนต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อประยุกต์และต่อยอดความรู้ สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ภาพคน
 
เวลาเรียน

เรียนทุกวันอาทิตย์ 14.30-17.30
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 1
►ราคา    6000 -. ดูรายละเอียดหลักสูตร
ราคา 6,000บาท
ยกเลิก